Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Света на Палестина - новини, култура, събития. Света - новини, култура, музика, събития...Мои размисли - просто няма как човек да дистанцира себе си или собственото си мнение - да се чудя ли на какво се дължи..? Както и да е. Блога си е мой и мога все пак да водя някакви записки. Така де. Ще предпочитам да превеждам материали (в зависимост от времето, с което разполагам) за Палестина и мюсюлманите, защото нишата е голяма и се запълва с лъжлива информация. Не че обичам много държавата България, не я обичам. Но пък обичам родната България и по принцип ме е еня за мнението на хората в нея. Така че ми се ще да има и истината из пространството - а вече кой ще я докосне, как ще я приеме, разбере, какво ще си мисли след това...Не знам. В Корана се казва, че наше задължение е да казваме истината, а резултата не е наша работа...Така си е.
Автор: irshad Категория: Лични дневници
Прочетен: 288746 Постинги: 125 Коментари: 63
Постинги в блога от Юни, 2010 г.

Нахлуват много мисли в главата ми и е трудно да започна.
Тия дни се чудех докъде стигнаха представите на някои хора относно "толерантността" ни към едно или друго нещо - по-скоро спекулациите с човешките права станаха се увеличиха и в този смисъл и списъка на нещата, за които се говори и ТРЯБВА да сме толерантни, нарастна...Обаче нарастна за удобството на някой. Нарастна не защото наистина има смисъл да сме толерантни с нещо си, а защото някои хора са толкова надути в собствените си очи, толкова много мислещи, такива философи, за които екзистенциалните въпроси си имат отговор откак са се родили, та се получи така, че в момента трябва да се срамува човек от нормалността си.
Повече се говори и се афишират изкривяванията, но не онези недъзи - човешки, инвалидни, ами на собствените прищявки на някой.
Всички знаем, че обратните никога не са били с по-малко права от мен, децата ми или който и да било наоколо. Напротив - дори с повече. Както и ромите. И двете групи дават непрекъснато гластност на проблемите си и на щенията си. Като че ли ние си нямаме подобни неща, обаче не ги разгласяваме с такава сила, че дори изобщо не се чува.
За разлика от тях - вечно викане и мрънкане - и какъв е резултата?! Много трябва да изброявам и все в графата "ЗА" техните права и "ПРОТИВ" нашите такива.
Всеизвестни факти - че в много среди не те приемат, ако не си обратен - дизайнери на дрехи, на домове, художници, какви ли не хора на изкуството...Има много други.
Само дето сега стана модно да се говори с топли чуства за обратните, докато за ромите - обратното. И защо? Ами защото на всички има писна от мързела и крадливостта на повечето роми и на никого не му изнася да защитава тези хора.
А другия случай - понеже в България обратните станаха много модерни преди няколко години, та още на никого не му е писнало от тяхната разюзданост и комплекси, не са окрали никого, освен това ключовеи позиции се държат точно от обратни, та хората, които се имат за голяма работа, предпочитат да бъдат в добри отношения с тях.
Е, ще се повторя - стана така, че ако споделиш, че не си съгласен с парадирането с ненормалната сексуалност - а тя си Е ненормална, те изкарват теб ненормален.
Е, не искам да ми изкарват ненормалните неща - нормални. Щото и преди години никой не лаеше срещу алкохола, но сега надойдоха проблемите, та се почна - стига с това пиене и пр. С цигарите - същата работа - всеки налапал цигара на улицата - ама жените - голяма гордост, че и бременни и пр. А сега - давайте да протестираме срещу пушенето на обществени места.
С всичко е така. Опитват се да ни накарат да свикнем с хиляди пороци, наричайки ги с прекрасни имена, показвайки ни греха по реклами, бордове, филми, новини - като гледаш нещо стотина пъти, свикваш с него...
Не искам. Не искам да ме привикват и към това. Не искам децата ми да свикват с ненормалността, с греха.
Не искам вместо да се говори на подрастващите за вредата от ранния секс и да им се обяснява - като преди това е нямало как да ги спасиш от пълните със сексуален подтекст реклами и откровено - преди класифицирани като еротични - а сега, акто съвсем нормални филми, в които не може да липсва секс сцена. НА децата се напълниха главите със секс, а сега направо им се раздават кондоми...
Преди години обратни разказваха как си слагат местна упойка на ануса, докато свикнат. А сега аналните разширители се продават спокойно и аналния секс се класифицира при нормалния такъв.

Ако някой е избрал да си е обратен, негова си работа - Бог него ще съди. Но не и да ми афишира това по улиците, използувайки думите в негова полза. Това не е различност, с която трябва да се примиряваме. Различността на расата, на половете, на недъгавите, слепите, глухите, на другите характери - това са човешки различности.

Аз съм радетел за спазването на човешките права. И не съм съгласна с това, че някой може да подмине новините за поредната атака в Палестина, където дечица са умрели или са гладни и мръсни, защото няма откъде да си купят нормална храна (нямат и пари), нямат домове и пр...Но не подминават новината за поредното шествие на греха и ще ме обвини МЕН в хейтърство. НЕ съм хомофоб. А съм ПРОТИВ афиширането на греха, прелюбодействата и педерастията.
 
Категория: Лични дневници
Прочетен: 1029 Коментари: 0 Гласове: 3
 

Неот­дав­на мла­да­та па­ци­фис­тка Рей­чъл Ко­ри за­гу­би жи­во­та си са­мо на 23 го­ди­ни. Тя е учи­ла в уни­вер­си­те­та “Олим­пия” (Ва­шин­гтон), къ­де­то се при­съе­ди­ни­ла към доб­ро­вол­чес­ка­та ор­га­ни­за­ция за мир и спра­вед­ли­вост.

 

По слу­чай го­диш­ни­на от 11 сеп­тем­ври тя и ней­на­та ор­га­ни­за­ция правят възпоменание за жер­тви­те на на­силс­тве­ния акт, но и мно­жес­тво­то за­гу­би­ли жи­во­та си в Аф­га­нис­тан.

 

Та­зи го­ди­на Рей­чъл ре­ша­ва да пре­ми­не от тео­рия към дей­ствие и оти­ва в Из­раел, къ­де­то заед­но с Меж­ду­на­род­но­то дви­же­ние за со­ли­дар­ност се включ­ва в ак­ция на па­лес­тин­ска­та гра­ни­ца. Ак­ция­та е пос­ве­те­на на опи­та да се спре из­раел­ският бул­до­зер, пра­тен да раз­ру­ши къ­щи­те на ка­ми­кад­зе­та­та и тех­ни­те се­мей­ства, на­ми­ра­щи се на па­лес­тин­ска те­ри­то­рия.

 

В еле­ктрон­ни пис­ма до прия­те­ли­те си Рей­чъл пи­ше, че къ­щи­те са раз­ру­ша­ва­ни, до­ри и ко­га­то не са на­пъл­но обе­злю­де­ни. Не се по­каз­ва за­чи­та­не към ни­ко­го и към ни­що.

 

На 15 март в ак­ция бли­зо до гра­ни­ца­та при Га­за, Рей­чъл оти­ва с прия­те­ли­те си да се про­ти­во­пос­та­ви на раз­ру­ше­ния­та.

 

“Тя зас­та­на в седящ про­тест сре­щу нас­тъп­ле­ние­то на бул­до­зе­ра, шо­фьо­рът я видя, но не спря и ми­на пра­во през нея”, сви­де­телс­тва Джоу­зеф Смит, аме­ри­кан­ски па­ци­фист.

 

Друг неин спод­виж­ник раз­каз­ва как бул­до­зе­рът я за­си­пал с пръст и про­дъл­жил да я стъп­ква.

 

Ос­та­на­ли­те про­тес­ти­ра­щи се опи­та­ли да спрат бул­до­зе­ра и да й ока­жа­т пър­ва по­мощ, но не мог­ли да нап­равят ни­що.

 

Рей­чъл Ко­ри за­губ­ва жи­во­та си са­мо на 23 го­ди­ни, за­щи­та­вай­ки с тяло и дух, пра­во­то на ци­вил­ни­те па­лес­тин­ци да има­т до­мо­ве и да жи­веят в мир.

 

Из­раел­ски­те влас­ти да­ват раз­лич­ни вер­сии за слу­чи­ло­то се, но всич­ки те са оп­ро­вер­га­ни от сним­ки­те и сви­де­телс­тва­та.

 

Мла­да­та же­на е би­ла уби­та по вар­вар­ски на­чин, до­ка­то е уча­ства­ла в ми­рен про­тест.

 

Рей­чъл и прия­те­ли­те й опо­вест­ява­т: “Все­ки ден в иви­ца­та Га­за са раз­ру­ша­ва­ни мно­жес­тво къ­щи, а бом­би­те за­мър-сяват пи­тей­на­та во­да в бе­жан­ския ла­гер в Ра­фа. Хо­ра­та там няма как да се спасят, без да се из­ло­жат на об­стре­ла на из­раел­ска­та ар­мия.”

 

В Оли­мпи­я (Ва­шин­гтон) и в САЩ е има­ло мно­жес­тво ини­циа­ти­ви за въз­по­ми­на­ние­то на Рей­чъл.

Категория: Лични дневници
Прочетен: 1330 Коментари: 3 Гласове: 1
 

Тан­ков огъ­н уби­ва пет де­ца в Га­за; док­лад­ва се за аре­ст на пет­най­сет­го­ди­шен, кой­то но­сел ек­спло­зи­ви

 

Спо­ред Хю­ман Райтс Уоч, из­раел­ски­те си­ли за си­гур­нос­т и па­лес­тин­ски­те въо­ръ­же­ни гру­пи­ров­ки про­дъл­жа­ват да зас­тра­ша­ват де­ца­та и не­за­бав­но трябва да прек­ратят рис­ку­ва­щи­те жи­во­та им прак­ти­ки.

 

На 28.08 танк на из­раел­ски­те си­ли за си­гур­ност е из­стрелял снаряд, до­вел до смър­тта на де­сет­го­диш­ния Му­ха­мад Абу Га­за­ла, не­го­вия два­най­сет­го­ди­шен бра­тов­чед Яхи­я Абу Га­за­ла и де­сет­го­диш­на­та им род­ни­на Са­ра Абу Га­за­ла, пред град Бейт Ха­нун, в се­вер­на­та част на Га­за. От­на­ча­ло ИСС са твър­де­ли, че де­ца­та “пос­тав­яли ми­нох­вър­гач­ки” из по­ле­та­та бли­зо до до­ма им. По-къс­но ИСС ка­за­ха, че де­ца­та всъщ­ност иг­рае­ли в бли­зост до пос­тавящи­те взрив­ни­те ус­трой­ства.

 

Ед­на сед­ми­ца по-ра­но, на 21.08, танк на ИСС стрелял по “по­доз­ри­тел­ни обе­кти­” бли­зо до пос­тавящи­те ми­ни­те в об­лас­тта Бейт Ха­нун. То­га­ва би­ли уби­ти две дру­ги де­ца, на 9 и 12, и се­риоз­но би­ли ра­не­ни дру­ги. След то­зи ин­ци­дент ИСС твър­ди, че обе­кти­те под при­цел са “пос­тав­яли ми­ни.”

 

“По­став­ящи­те ми­ни пред­ставл­яват за­кон­на воен­на цел и па­лес­тин­ски­те въо­ръ­же­ни гру­пи­ров­ки зас­тра­ша­ват ци­вил­ни­те, ко­га­то пра­щат свои­те хо­ра по мес­та в бли­зост до на­се­ле­ни ра­йо­ни”, ка­за Джо Сторк, из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на Хю­ман Райтс Уоч за Близ­кия из­ток. “Но при на­па­де­ния, из­раел­ски­те си­ли трябва да взе­мат всич­ки въз­мож­ни пред­паз­ни мер­ки, за да из­бег­нат по­губ­ва­не­то на жи­во­та на ци­вил­ни, осо­бе­но на де­ца.”

 

В друг слу­чай, ИСС док­лад­ва, че в нощ­та на 28 сре­щу 29 ав­густ са аре­сту­ва­ли ед­но пет­най­сет­го­диш­но мом­че от Га­за, кое­то се приб­ли­жи­ло до тях, на­то­ва­ре­но с ек­спло­зи­ви. Из­явле­ние­то на из­раел­ски­те си­ли по си­гур­нос­тта не включ­ва име­то на мом­че­то или някак­ва дру­га ин­фор­ма­ция, а опи­ти­те на ХРУ да се свър­жат с пред­ста­ви­те­ли на ИСС не бяха уве­нча­ни с ус­пех. Хю­ман Райтс Уоч е заг­ри­же­на, че из­раел­ски­те воен­ни ре­гу­ла­ции поз­вол­яват за­дър­жа­не­то на па­лес­тин­ски де­ца до 90 дни, без дос­тъп до пра­вен съ­вет или се­мей­ни по­се­ще­ния. Ор­га­ни­за­ция­та при­зо­ва­ва Из­раел да поз­во­ли та­къв не­за­ба­вен дос­тъп.

 

В док­лад, пуб­ли­ку­ван през юли 2007г., ХРУ раз­след­ва пос­ледс­твия­та за ци­вил­ни­те от па­лес­тин­ския снар­яден огъ­н, на­со­чен към Из­раел и ар­ти­ле­рия­та на ИСС в се­вер­на Га­за. Зак­лю­че­ние­то е, че и две­те стра­ни са се от­нес­ли пре­неб­ре­жи­тел­но към чо­веш­кия жи­вот и та­ка са на­ру­ши­ли меж­ду­на­род­но­то ху­ма­ни­тар­но пра­во. Па­лес­тин­ски­те въо­ръ­же­ни гру­пи­ров­ки са на­соч­ва­ли ра­ке­ти­те си сре­щу из­раел­ски­те гра­до­ве, а из­раел­ският ар­ти­ле­рий­ски огъ­н бли­зо до на­се­ле­ни ра­йо­ни е при­чи­нил зна­чи­те­лен брой ци­вил­ни жер­тви. Ре­зул­та­тът е не­си­гур­на воен­на пе­чал­ба, как­то и по­не еди­н се­рио­зен ин­ци­дент, при­чи­нен от без­раз­бор­на стрел­ба.

 

В друг док­лад, пос­ве­тен на па­лес­тин­ски­те са­моу­бий­стве­ни бом­би, и пуб­ли­ку­ван през ноем­ври 2002 г., ХРУ при­зо­ва­ва па­лес­тин­ски­те въо­ръ­же­ни гру­пи­ров­ки да преус­та­новят всич­ки­те си на­па­де­ния сре­щу ци­вил­ни и да спрат във­ли­ча­не­то на ли­ца под 18 го­ди­ни в как­ви­то и да би­ло воен­ни дей­нос­ти, вклю­чи­тел­но в опе­ра­ции на­со­че­ни сре­щу ва­лид­ни воен­ни це­ли.

 

www.hrw.org

Категория: Лични дневници
Прочетен: 922 Коментари: 0 Гласове: 1
Има едно дело срещу Италия, католическа държава, може би знаете - става дума, че в Италия в класните стаи (и не само), има поставени разпятия - главния стожер на католицизма. Делото срещу страната е, че се ограничава по този начин възможността на родителите да възпитават децата си според собствените си верски убеждения.
Миналата година Европейския съд за правата на човека се произнесе за премахване на разпятията, което решение доведе до бурни протести с страната и съпътстващи изявления от Берлсукони и други политици.
В момента трети страни, които имат право на това, включително и България, се включват в подкрепа на Италия за премахване на това постановление, допуснати са и 12 неправителствени организации.
В момента, не само в Италия, делата срещу религиозните символи, а и ЗА тях, са доста. Самите държави трудно се справят с проблема, тъй като за тях, религиозните символи, не самата религиозност, е свързана тясно с историята.
Ние като мюсюлмани си мислим, че случващото е насочено срещу нас - примера със забраната на бурката (никаба) или на минаретата (не на джамиите), но това не е така, поне не на 100%.
Категория: Лични дневници
Прочетен: 978 Коментари: 1 Гласове: 0
Търсене

За този блог
Автор: irshad
Категория: Лични дневници
Прочетен: 288746
Постинги: 125
Коментари: 63
Гласове: 300
Архив
Календар
«  Юни, 2010  >>
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930